Participatory Economics

 
 

Participatory Economics är en modell för en ny ekonomi som grundar sig på demokrati, rättvisa och ekologisk hållbarhet och ska ses som ett alternativ till vårt nuvarande ekonomiska system. Vi vill här ge en kortfattad introduktion till modellens nyckelvärderingar och institutioner med länkar till sidor med djupare och mer omfattande information.

I korthet definieras Participatory Economics av gemensamt ägande av produktiva resurser, och självförvaltade arbetsplatser och boendegrannskap.  På arbetsplatserna fattas beslut demokratiskt och varje arbetare har en röst, varje arbetsbeskrivning är balanserad med avseende på uppgifter så att ingen utför endast enkla rutinuppgifter, och ersättningar baseras på ansträngning och personlig uppoffring. Alla medborgare i samhället ingår i grannskapsråd där de har möjlighet att delta i beslut om konsumtion och lokala kollektiva nyttigheter. Lokala arbetsplatsråd och konsumentråd länkas samman i demokratiska federationsstrukturer bestående av allt större branschenheter respektive geografiska enheter, och en decentraliserad demokratisk planeringsprocess ersätter marknaden som allokeringsverktyg för att fördela produktion och konsumtion mellan olika enheter och konsumenter.

 

Värderingar

Participatory Economics bygger på följande grundläggande värderingar:

  • Självförvaltning – inflytande över beslut i proportion till den grad man påverkas

  • Rättvisa – ersättning baserad på ansträngning och uppoffring

  • Solidaritet – värdering och erkännande av betydelsen av andras välbefinnande

  • Mångfald – främjande av en mångfald av livsstilar och utfall

  • Effektivitet – att våra mål uppnås med minsta möjliga slöseri av begränsade resurser

  • Hållbarhet – att skydda och vårda vår natur och miljö 

 

INSTITUTIoner

Nyckelinstitutionerna för att uppnå dessa mål är:

  1. Demokratiska arbetar- och konsumentråd

  2. Jobb som är balanserade med avseende på  maktfrämjande uppgifter och önskvärdhet

  3. Ersättning baserad på ansträngning och behov

  4. En decentraliserad och demokratisk planeringsprocess